Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ TOVARU PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY www.nelkafood.sk

 

Kto som a na čo slúžia tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom webovej stránky www.nelkafood.sk (ďalej len „Portál“)?

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom Portálu (ďalej len „VOP“) spracovala Petronela Boleková, DIČ: 1079842093, so sídlom Azalková 2, 821 01 Bratislava, tel. +421 904 637 192, e-mailová adresa bolekovap@gmail.com (ďalej len „ja“).

Predávajúcim tovar som ja a kupujúcim tovaru budete Vy, ak so mnou uzavriete Kúpnu zmluvu o nákupe tovaru (ďalej len „Zmluva“).

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

 

Aký tovar Vám prostredníctvom Portálu ponúkam?

Prostredníctvom Portálu Vám ponúkam ku kúpe najmä nasledujúci tovar Kváskuj so mnou Nelkafood. Bližšie informácie o konkrétnom tovare (najmä opis hlavných vlastností tovaru a spôsobe použitia a údržby tovaru, vrátane nebezpečenstva, ktoré vyplývajú z nesprávneho použitia alebo údržby tovaru, a údaj o tom, kto je výrobcom či dodávateľom tovaru) sa Vám zobrazia po rozkliknutí názvu a základných informácií o konkrétnom tovare.

 

Aká je cena za tovar?

Cenou za tovar je cena uvedená na Portáli vždy u konkrétneho tovaru, a to v okamihu odoslania objednávky. Táto cena zahŕňa DPH v zákonnej výške. Táto cena nezahŕňa náklady na dodanie tovaru (tj. Náklady na vykonanie úhrady ceny za tovar a náklady na doručenie tovaru). Výška týchto nákladov je uvedená v rámci objednávkového formulára.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku v prípade objednávky na Portáli sa nelíši od základnej sadzby.

 

Akými spôsobmi môžete uhradiť cenu za tovar? 

Cenu za tovar môžete uhradiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

• platbou v hotovosti, a to v mojom sídle na vyššie uvedenej adrese po predchádzajúcej telefonickej dohode na telefónnom čísle +421904637192;

• dobierkou, a to pri prevzatí tovaru;

• platobnou kartou, a to pri prevzatí tovaru;

• klasickým bankovým prevodom, a to na môj bankový účet č. : SK48 0900 0000 0051 7731 6521, s tým, že ako variabilný symbol uvediete číslo Vašej objednávky;

• priamym bankovým prevodom, a to prostredníctvom platobnej brány po odoslaní Vašej objednávky;

Akonáhle obdržím Vašu platbu za tovar, potvrdím Vám prostredníctvom e-mailovej správy jej prijatie a zašlem Vám doklad o platbe.

 

Akým spôsoby Vám môžem tovar dodať? 

Tovar Vám dodám najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa, keď prijmem Vašu objednávku, a to niektorým z nasledujúcich spôsobov:

•      osobným odovzdaním, a to v mojom sídle na vyššie uvedenej adrese po predchádzajúcej telefonickej dohode na telefónnom čísle +421904637192;

•      prostredníctvom Slovenskej pošty, a to buď doručením na poštu alebo doručením na Vašu adresu;

•       prostredníctvom služby 123 kuriér, a to doručením na Vašu adresu;

•      prostredníctvom Zásilkovňa, a to doručením na Vami zvolené výdajné miesto; O odoslaní tovaru Vás budem informovať e-mailovou správou. V okamihu dodania tovaru musí byť uhradená cena za tovar.

Čo ešte potrebujete vedieť o Zmluve? 

Kúpou tovaru nezískavate žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log alebo patentov, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade dohodnuté osobitnou zmluvou inak.

Zmluvu uzatvárame v slovenskom jazyku.

Zmluvu uzatvárame na dobu určitú, a to do okamihu dodania tovaru.

Prístup k uzavretej Zmluve budeme mať my aj Vy (zašleme Vám potvrdenie o prijatí Vašej objednávky i text VOP).

Zmluva sa vždy riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že by ste nebol / a slovenskou osobou. Naše vzájomné vzťahy, práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v zmluve a v týchto VOP sa riadia najmä občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Aké kroky vedú k uzavretiu zmluvy? 

Ak kliknete na Portále na odkaz, prostredníctvom ktorého si možno tovar objednať, budete presmerovaný / a na objednávkový formulár, v rámci ktorého sa Vám zobrazia:

•      kolónky pre vyplnenie Vašich identifikačných údajov: tieto Vaše údaje vyplňte;

•      spôsoby, akými sa dá cenu za tovar uhradiť, vrátane uvedenia dodatočných nákladov za konkrétny spôsob úhrady účtovaných nad rámec ceny za tovar: zaškrtnutím príslušného políčka si vyberte spôsob úhrady, ktorý Vám vyhovuje;

•      spôsoby, akými Vám možno tovar dodať, vrátane uvedenia dodatočných nákladov za konkrétny spôsob dodania účtovaných nad rámec ceny za tovar: zaškrtnutím príslušného políčka si vyberte spôsob dodania, ktorý Vám vyhovuje;

•      text „Chcem sa prihlásiť k odberu newslettera“: ak chcete byť v obraze, čo je u mňa nové, prihláste sa zaškrtnutím políčka k odberu newslettera. Z odberu newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť;

•       text „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre predaj tovaru prostredníctvom webovej stránky www.nelkafood.sk.“: Po rozkliknutí odkazu sa Vám zobrazí text tohto dokumentu vo formáte PDF. Tento dokument si pozorne prečítajte. Váš súhlas vyjadrite zaškrtnutím políčka;

• text „Potvrdzujem, že som sa zoznámil / a s Informáciami o ochrane osobných údajov v súvislosti s predajom tovaru prostredníctvom webovej stránky nelkafood.sk.“: Po rozkliknutí odkazu sa Vám zobrazia text tohto dokumentu vo formáte PDF. Tento dokument si pozorne prečítajte. Vaše potvrdenie vyjadrite zaškrtnutím políčka.

Po kliknutí na tlačidlo „Pokračovať“ sa Vám zobrazia rekapitulácia Vašej objednávky. Po vykonanej kontrole a prípadnej oprave mi môžete odoslať objednávku Vami vybraného tovaru kliknutím na tlačidlo „Odoslať“.

Akonáhle obdržím Vašu objednávku, potvrdím Vám jej prevzatie a prijatie prostredníctvom e-mailovej správy. Za okamih, kedy dôjde k uzavretiu zmluvy medzi mnou a vami, sa považuje okamih, kedy Vám bude táto e-mailová správa doručená. V tejto e-mailovej správe Vám zašlem tiež text týchto VOP.

Vaše práva z chybného plnenia a ako a kedy môžete uplatniť reklamáciu? 

Odpovedám Vám za to, že konkrétny tovar je v okamihu jeho dodania a prevzatia bez vád. Akonáhle Vám bude tovar doručený, musíte si ho prezrieť. Ak sa v čase 24 mesiacov od prevzatia vyskytne vada konkrétneho tovaru, máte právo takúto chybu reklamovať.

Práva z chybného plnenia nemáte v nižšie uvedených prípadoch:

•      u vady, ktorú musíte s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí zmluvy;

•      u vady, ktorú sám / sama spôsobíte;

•      u vady, v dôsledku ktorej bola dohodnutá nižšia cena za tovar;

•      u opotrebovania tovaru spôsobeného jeho obvyklým používaním;

•      u vady použitého tovaru zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar v okamihu jeho prev

zatia;

•      ak to vyplýva z povahy veci.

Ak budete chcieť reklamovať vadu tovaru, prineste tovar do môjho sídla na vyššie uvedenej adrese po predchádzajúcej telefonickej dohode na telefónnom čísle +421904 637 192 alebo mi tovar zašlite. Pri reklamácii mi musíte oznámiť, o akú chybu sa jedná, uveďte Vaše kontaktné údaje, predložte doklad o kúpe tovaru a povedzte, aký spôsob vybavenia reklamácie si prajete uplatniť (najmä právo na dodanie nového tovaru bez vád, právo na výmenu súčasti, právo na bezplatné odstránenie chyby či právo na primeranú zľavu z ceny, prípadne tiež právo na odstúpenie od Zmluvy).

O Vašej reklamácii rozhodnem ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Vašu reklamáciu (vrátane odstránenia chyby) musím vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodne na dlhšej lehote na vybavenie reklamácie. O priebehu vybavenia reklamácie Vás budem informovať elektronicky na Vašu e-mailovú adresu alebo telefonicky na Vaše telefónne číslo.

Po obdržaní reklamácie Vám odovzdám či zašlem potvrdenie o tom, kedy ste vadu reklamoval / a, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Po vybavení reklamácie Vám odovzdám či zašlem potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V prípade neoprávnenej reklamácie si vyhradzujem právo účtovať všetky priame náklady spojené s vybavením tejto reklamácie.

Kedy máte práva záruky za akosť? 

Práva zo záruky za akosť by ste mal / a len v prípade, že by záručná doba bola uvedená v informáciách o konkrétnom tovare na Portáli, na obale tovaru či v reklame na tovar. V takom prípade by som sa zaväzovala, že tovar bude po uvedenú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Pre uplatnenie vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka, platia obdobne ustanovenia pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

Ako a kedy môžete odstúpiť od Zmluvy? Od zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa, kedy ste tovar prevzal / a, prípadne kedy ste prevzal / a posledný dodávku tovaru (ak bolo dodávané niekoľko druhov tovaru či ak bolo dodávané tovar po častiach), a to zaslaním Vášho odstúpenie na e-mailovú adresu bolekovap@gmail.com. Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete v prílohe č. 1 týchto VOP, nie je to však Vaša povinnosť. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, bude stačiť, keď odošlite odstúpenie od Zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Prijatie Vášho odstúpenie Vám potvrdím e-mailovou správou.

Do 14 dní odo dňa, keď ste od Zmluvy odstúpil / a, mi musíte vrátiť zakúpený tovar, a to tak, že mi je prineste do môjho sídla na vyššie uvedenej adrese po predchádzajúcej telefonickej dohode na telefónnom čísle 0904637192 alebo mi ich pošlite . Náklady spojené s vrátením tovaru nesiete Vy v prípade, že tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátiť poštou.

Všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie (iba v rozsahu najlacnejších nákladov na dodanie tovaru) Vám vrátim najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy mi bolo doručené Vaše odstúpenie od Zmluvy, avšak nie skôr, než mi odovzdáte vrátený tovar alebo ako mi preukážete, že ste vrátený tovar odoslal / a. Pre vrátenie peňazí použijem rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použil / a na pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčil / a inak.

Od zmluvy nemožno odstúpiť najmä v nižšie uvedených prípadoch:

•      u tovaru, ktoré bolo upravené podľa Vášho želania alebo pre Vašu osobu;

•      u tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom;

•      pri tovare v uzavretom obale, ktoré ste z obalu vyňal / a a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

•      u zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak ste porušil / a ich pôvodný obal;

•      u novín, periodík alebo časopisov;

•      u digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, pričom som Vám pred uzavretím zmluvy oznámila, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Ako postupovať pri mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov a kam môžete podať podnet alebo sťažnosť? Ak by medzi mnou a vami vznikol spor, ktorý by sa nám z akéhokoľvek dôvodu nepodarilo vyriešiť vzájomnou dohodou, máte právo obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu so žiadosťou o mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

Váš návrh na začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať najmä údaje o stranách sporu (teda údaje o mne a o Vás), opísanie rozhodujúcich skutočností, ktorých sa spor týka, a návrh riešenia, ktorého žiadate. K návrhu musí byť priložený doklad o tom, že ste sa pokúsil / a spor so mnou vyriešiť priamo, a kópie ďalších písomností potvrdzujúce uvádzané skutočnosti, ak sú k dispozícii (najmä doklad o uzavretí zmluvy, kópia našej vzájomnej korešpondencie a pod.). Návrh na začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu možno podať okrem iného prostredníctvom webového formulára dostupného tu: https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf

Podrobnejšie informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete tu: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Vašu prípadnú sťažnosť či iný podnet môžete podať Slovenskej obchodnej inšpekcii prostredníctvom on-line formulára tu: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi , alebo písomne ​​na adresu príslušného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorú nájdete tu: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Orgánom dohľadu je tiež príslušný živnostenský úrad.

Od kedy sú tieto VOP platné a účinné? Tieto VOP sú platné a účinné od 4.2.2021.

Vaša Petronela Boleková

 

Príloha č. 1: Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy o nákupe tovaru prostredníctvom webovej stránky www.nelkafood.sk Príloha č. 1: Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy o nákupe tovaru prostredníctvom webovej stránky www.nelkafood.sk

Poučenie: Tento formulár vyplňte a zašlite na nižšie uvedenú e-mailovú adresu iba v prípade, že chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy o nákupe

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY O NÁKUPE TOVARU PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY www.nelkafood.sk

Adresát: Petronela Boleková, DIČ: 1079842093, so sídlom Azalková 767/2, 821 01 Bratislava, e-mailová adresa bolekovap@gmail.com

Oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy o nákupe tovaru prostredníctvom webovej stránky www.nelkafood.sk:

Špecifikácia tovaru (*): 

Dátum prijatia (*): 

Meno a priezvisko kupujúceho (*): 

Adresa kupujúceho (*): 

Podpis kupujúceho (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): 

Dátum (*):

 

(*) Doplňte chýbajúce údaje