Ochrana osobných údajov

Tieto informácie o ochrane osobných údajov (ďalej len „„) Vám poskytuje Petronela Boleková,  DIČ: 1079842093, so sídlom Azalková 767/2, 821 01 Bratislava, e-mailovú adresu: bolekovap@gmail.com (ďalej len „ja“ ).

Vnímam, že je veľmi dôležité chrániť OÚ, a preto dbám na to, aby všetky procesy spracovania OÚ prebiehali v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR„), ktoré platia v celej Európskej únii, a Zákonom o spracovaní osobných údajov, ktorý platí na území Slovenskej republiky.

 

Ochrana OÚ v súvislosti s prevádzkou internetových stránok www.nelkafood.sk

Na webových stránkach www.nelkafood.sk ani na ďalších iných stránkach umiestnených na doméne www.nelkafood.sk (ďalej len „Stránky„) nedochádza k spracovaniu OÚ ani k ukladaniu informácií o prístupoch na tieto Stránky.

Na Stránkach používam iba tzv. Session cookies (čiže dočasné technické cookies). Session cookies sú krátke textové súbory obsahujúce okrem iného aj IP adresu, ktoré navštívené Stránky odošlú do prehliadača návštevníka Stránok a ktoré sa do tohto prehliadača uloží. Session cookies sú nevyhnutné pre zaistenie elementárnej funkcie Stránok. K session cookies nemám prístup, pretože údaje v nich obsiahnuté sú zašifrované a prenos dát je zabezpečený prostredníctvom https protokolu. Session cookies sú v prehliadači návštevníka uložené iba po dobu, kedy je prehliadač otvorený, po jeho zatvorení sú vymazané.

Práva dotknutých osôb

Pred začatím konkrétneho spracovania OÚ poskytujem subjektom údajov všetky informácie o spracovaní ich OÚ a pre zoznámenie sa s informačným textom volím vždy takú formu, ktorá je pre dotknuté osoby čo najmenej zaťažujúci a ktorá umožňuje, aby mal subjekt údajov tento informačný text kedykoľvek k dispozícii.

Subjekty údajov majú v súvislosti so spracovaním svojich OÚ viacero práv, ktorá u mňa môžu uplatniť. V príslušnej žiadosti je potrebné uviesť všetky informácie súvisiace so žiadosťou a ďalej potom dostatočné informácie o subjekte údajov za účelom jeho jednoznačnej identifikácie. Vyplnenú žiadosť stačí poslať elektronicky či v listinnej podobe na niektorý z mojich vyššie uvedených kontaktných údajov.

Každá dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom kontaktného formulára na: https://dataprotection.gov.sk/  či na telefónnom čísle: +421 /2 3231 3214,e-mailovej adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk či na poštovej adrese: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika