Právne informácie

Prevádzkovateľ stránok

Prevádzkovateľom a vlastníkom internetových stránok www.nelkafood.sk a ďalších stránok umiestnených na doméne www.nelkafood.sk (ďalej len „Stránky„) je Petronela Boleková, DIČ: 1079842093, so sídlom Azalková 767/2, 821 01 Bratislava (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo “ ja „).

 

Autorské práva

Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon, v platnom znení, oprávnený vykonávať majetkové práva k Stránkam a k celému obsahu, ktorý je umiestnený na Stránkach, vrátane textov, dizajnu Stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania jednotlivých prvkov obsiahnutých na stránkach. Je zakázané akékoľvek nezákonné kopírovanie či iné použitie obsahu umiestneného na Stránkach bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

 

Informácie pre spotrebiteľov

Vážení zákazníci, týmto si Vás v súlade so zákon č. 18/2018 Z. z. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, dovoľujem informovať, že v prípade vzniku sporu medzi Vami a mnou, ktorý by sa nám z akéhokoľvek dôvodu nepodarilo urovnať dohodou, máte právo podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu k Slovenskej obchodnej inšpekcii so žiadosťou o mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

Váš návrh na začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať najmä údaje o stranách sporu (teda údaje o mne a o Vás), opísanie rozhodujúcich skutočností, ktorých sa spor týka, a návrh riešenia, ktorého žiadate. K návrhu musí byť priložený doklad o tom, že ste sa pokúsil / a spor so mnou vyriešiť priamo, a kópie ďalších písomností potvrdzujúce uvádzané skutočnosti, ak sú k dispozícii (najmä doklad o uzavretí príslušnej zmluvy, kópie našej vzájomnej korešpondencie a pod.). Návrh na začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu možno podať okrem iného prostredníctvom webového formulára dostupného tu: https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf

Podrobnejšie informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete tu: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Vašu prípadnú sťažnosť či iný podnet môžete podať Slovenskej obchodnej inšpekcii prostredníctvom on-line formulára tu: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi, alebo písomne ​​na adresu príslušného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorú nájdete tu: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Orgánom dohľadu je tiež príslušný živnostenský úrad.

Prevádzkovateľ nie je viazaný kódexom správania.

Odkazy na iné stránky

Ak sú na Stránkach uvedené odkazy na iné internetové stránky, jedná sa o stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Ak používateľ navštívi takúto inú internetovú stránku, mal by sa okrem iného oboznámiť s jej zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah takých iných internetových stránok a za postupy ich prevádzkovateľov.

Zodpovednosť a právny režim

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť, presnosť a úplnosť informácií obsiahnutých na Stránkach. Prípadné riziká plynúce Užívateľovi z používania Stránok či informácií tu uvedených nesie užívateľ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah Stránok bez predchádzajúceho upozornenia. Právne vzťahy vznikajúce v súvislosti užívaním týchto Stránok sa riadia slovenským právom. Prípadné súdne spory budú riešené súdmi Slovenskej republiky.